admin

 • 不惬

  不惬 bù qiè 不惬 基本意思 不乐意,不称心。 不惬 详细解释 不乐意,不称心。 《宋书・庾登之传》:“ 登之 与 晦 俱 曹氏 �伲�名位本同,一旦为之佐,意甚不�堋!� …

  中文知识 6小时前
 • 无源之水,无本之木

  无源之水,无本之木 wú yuán zhī shuǐ,wú běn zhī mù 无源之水,无本之木 基本意思 [ wú yuán zhī shuǐ,wú běn zhī mù ]…

  中文知识 6小时前
 • 不属

  不属 bù shǔ 不属 基本意思 1.不及。,2.不连接。,3.不专注。,4.不依附。,5.不隶属。 不属 详细解释 不及。 《书・盘庚中》:“尔忱不属,惟胥以沉,不其或稽,自怒…

  中文知识 6小时前
 • 不而

  不而 bù ér 不而 基本意思 不能。 不而 详细解释 不能。 《墨子・非命下》:“昔三代暴王, 桀 、 �q 、 幽 、 厉 贵为天子,富有天下,於此乎,不而矫其耳目之欲,而从…

  中文知识 6小时前
 • 不倒

  不倒 bù dǎo 不倒 基本意思 不停止;不断。 不倒 详细解释 不停止;不断。 宋 陆游 《老学庵笔记》卷六:“在京师时,有语曰:‘吏勋封考,笔头不倒。’” 元 王实甫 《西厢…

  中文知识 6小时前
 • 不许

  不许 bù xǔ 不许 基本意思 1.不允许:~说谎。,2.不能(用于反问句):何必非等我,你就~自己去吗? 不许 详细解释 不允许。 《左传・僖公二十八年》:“ 楚 爱 曹 、 …

  中文知识 8小时前
 • 不防

  不防 bù fáng 不防 基本意思 1.没有料想到。,2.没有防备。 不防 详细解释 不料;没想到。 金 董解元 《西厢记诸宫调》卷一:“樱桃小口娇声颤,不防花下,有人肠断。”《…

  中文知识 8小时前
 • 踏破铁鞋无觅处,得来全不费工夫

  踏破铁鞋无觅处,得来全不费工夫 tà pò tiě xié wú mì chù,dé lái quán bù fèi gōng fū 踏破铁鞋无觅处,得来全不费工夫 基本意思 [ …

  中文知识 8小时前
 • 江山如此多娇引无数英雄竞折腰

  江山如此多娇引无数英雄竞折腰 jiāng shān rú cǐ duō jiāo yǐn wú shù yīng xióng jìng zhē yāo 江山如此多娇引无数英雄竞折腰…

  中文知识 8小时前
 • 不敢

  不敢 bù gǎn 不敢 基本意思 1.没有胆量,没有勇气做某事。,2.谦词,不敢当。 不敢 详细解释 谓没胆量,没勇气。亦表示没有胆量做某事。 《孟子・公孙丑下》:“我非 尧舜 …

  中文知识 8小时前
 • 不起

  不起 bù qǐ 不起 基本意思 1.不发动;不发生。《庄子・则阳》:“今兵不起七年矣,此王之基也。”《韩非子・��劫弑臣》:“是以国安而暴乱不起。”明 何景明《内篇》之十七:“生…

  中文知识 10小时前
 • 不妨

  不妨 bù fáng 不妨 基本意思 表示可以这样做,没有什么妨碍:这种办法没有用过,~试试。有什么意见,~当面提出来。 不妨 详细解释 表示可以、无妨碍之意。 北齐 颜之推 《颜…

  中文知识 10小时前
 • 不禁

  不禁 bù jìn,bù jīn 不禁 基本意思 [ bù jìn ] 不禁止,许可。 [ bù jīn ] 抑制不住;不由自主地(产生某种感情,做出某种动作)。 不禁 详细解释 …

  中文知识 10小时前
 • 不均

  不均 bù jūn 不均 基本意思 不公平;不均匀。 不均 详细解释 不公平;不均匀。 《诗・小雅・北山》:“大夫不均,我从事独贤。”《汉书・文帝纪》:“人主不德,布政不均,则天示…

  中文知识 10小时前
 • 不怼

  不怼 bù duì 不怼 基本意思 不怨恨。《国语・周语上》:“事君者险而不�唬�怨而不怒。”汉 王褒《洞箫赋》:“故贪饕者听之而廉隅兮,狼戾者闻之而不�弧!鼻� 蒲松龄《聊斋志异…

  中文知识 10小时前