admin

 • 高枕无虞

  高枕无虞 gāo zhěn wú yú 高枕无虞 基本意思 无忧无虑。 英文翻译 High pillow without danger 相关汉字 高 枕 无 虞 高枕无虞 相关词…

  中文知识 19小时前
 • 弃之可惜,食之无味

  弃之可惜,食之无味 qì zhī kě xī,shí zhī wú wèi 弃之可惜,食之无味 基本意思 [ qì zhī kě xī,shí zhī wú wèi ] 指抛弃觉得…

  中文知识 19小时前
 • 无堤之舆

  无堤之舆 wú dī zhī yú 无堤之舆 基本意思 同“无�之舆”。谓天子富贵无限。 无堤之舆 详细解释 同“无�之舆”。谓天子富贵无限。 英文翻译 No embankment…

  中文知识 19小时前
 • 福无双至,祸不单行

  福无双至,祸不单行 fú wú shuāng zhì,huò bù dān xíng 福无双至,祸不单行 基本意思 [ fú wú shuāng zhì,huò bù dān xí…

  中文知识 19小时前
 • 欲加之罪,何患无辞

  欲加之罪,何患无辞 yù jiā zhī zuì,hé huàn wú cí 欲加之罪,何患无辞 基本意思 [ yù jiā zhī zuì,hé huàn wú cí ] 欲:要…

  中文知识 19小时前
 • 布帆无恙

  布帆无恙 bù fān wú yàng 布帆无恙 基本意思 比喻旅途平安。 布帆无恙 详细解释 【解释】:比喻旅途平安。 【出自】:南朝宋・刘义庆《世说新语・排调》:“地名破冢,真…

  中文知识 21小时前
 • 饱食终日,无所用心

  饱食终日,无所用心 bǎo shí zhōng rì,wú suǒ yòng xīn 饱食终日,无所用心 基本意思 [ bǎo shí zhōng rì,wú suǒ yòng x…

  中文知识 21小时前
 • 无能为役

  无能为役 wú néng wéi yì 无能为役 基本意思 役:役使。简直连供给他们役使都不配。自谦才干远不能和别人相比。 无能为役 详细解释 【解释】:役:役使。简直连供给他们役…

  中文知识 21小时前
 • 有死无二

  有死无二 yǒu sǐ wú èr 有死无二 基本意思 表示意志坚定,虽死不变。 有死无二 详细解释 【解释】:表示意志坚定,虽死不变。 【出自】:《左传・僖公十五年》:“必报德,…

  中文知识 21小时前
 • 无业游民

  无业游民 wú yè yóu mín 无业游民 基本意思 没有固定职业、住所而到处流浪的人。 英文翻译 rogue; vagrant; unemployed person 相关汉字…

  中文知识 21小时前
 • 无奸不商

  无奸不商 wú jiān bù shāng 无奸不商 基本意思 不奸诈就不能作商人,亦可理解为商人都是奸诈的。 英文翻译 No evil and no business 相关汉字 …

  中文知识 23小时前
 • 别无所长

  别无所长 bié wú suǒ cháng 别无所长 基本意思 没有其他的长处。 英文翻译 There is no such thing as strength. 相关汉字 别 无…

  中文知识 23小时前
 • 拾掇无遗

  拾掇无遗 shí duō wú yí 拾掇无遗 基本意思 拾取得干干净净,没有一点遗留。拾掇:采检,拾取。 拾掇无遗 详细解释 【解释】:拾取得干干净净,没有一点遗留。拾掇:采检,…

  中文知识 23小时前
 • 无施不效

  无施不效 wú shī bù xiào 无施不效 基本意思 指施行的每项策略都收效。 无施不效 详细解释 【解释】:指施行的每项策略都收效。 英文翻译 No effect 相关汉字…

  中文知识 23小时前
 • 无所顾惮

  无所顾惮 wú suǒ gù dàn 无所顾惮 基本意思 没有什么顾虑、畏惧。同“无所顾忌”。 无所顾惮 详细解释 【解释】:没有什么顾虑、畏惧。同“无所顾忌”。 英文翻译 Wit…

  中文知识 23小时前